اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال­ زراعی 90-1389 در منطقه زنجان به اجرا درآمد که در آن عامل شوری در چهار سطح شامل صفر (شاهد بدون شوری)، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر و عامل سالیسیلیک اسید در دو سطح عدم کاربرد (شاهد) و مصرف 0.5 میلی مولار بودند. صفات اندازه­ گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته و عملکرد سرشاخه­ های گلدار به عنوان صفات مورفولوژیک و فعالیت آنزیم ­های آنتی­ اکسیدان کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در برگ، غلظت پرولین و محتوای کلروفیل به عنوان خصوصیات فیزیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تنش شوری موجب کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد سرشاخه ­های گلدار و محتوای کلروفیل و کاربرد سالیسیلیک اسید در هر دو شرایط تنش و بدون تنش شوری، سبب بهبودی صفات مورد اشاره گردید. تنش شوری فعالیت آنزیم ­های آنتی­اکسیدان کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز و تجمع پرولین را در برگ افزایش داد و کاربرد سالیسیلیک اسید هم در شـرایط بدون تنش و هم در تنش شــوری موجب کاهش فعالیت آنزیم ­های آنتی­ اکسیدان مذکور و تجمع پرولین با اثر کاهش ­دهندگی اثرات تنش شوری گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid Application under Salinity Conditions on Physiologic and Morphologic Characteristics of Artemisia (Artemisia annua L.)

نویسندگان [English]

  • K. Eskandari Zanjani 1
  • A.H. Shirani Rad 2
  • A. Moradi Agdam 1
  • T. Taherkhani 1
1 Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Associate Prof., Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
چکیده [English]

To eveluate the effect of salicylic acid application under salinity stress conditions on physiologic and morphologic characteristics of artemisia, a factorial experiment based on Randomized Complete Block Design with four replications was conducted in Zanjan, Iran, during 2010-11. Treatments used were salinity four levels (0 (control), 4, 8 and 12 ds. m-1) and two levels salicylic acid (control and application of 0.5 mM). Traits measured were plant height, number of lateral shoot, seed yield of flowering shoots, antioxidant enzymes activity like catalas and superoxide dismutase, proline concentration and chlorophyll content of leaves were evaluated. The results showed that salinity stress decreased plant height, number of lateral shoot, seed yield of flowering shoots and chlorophyll content, and application of salicylic acid under both stress and non-stress conditions improved the above mentioned traits. Salinity stress also increased activity of antioxidant enzymes as well as catalase and superoxide dismotase and proline accumulation. Application of salicylic acid under both non-stress and salinity stress conditions decreased activity antioxidant enzymes and proline accumulation and reduced the effects salinity stress. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Catalase
  • Proline
  • Salicylic acid
  • salinity stress