اثر مقادیر مختلف مصرف خاکی و محلول پاشی سولفات روی بر صفات مرتبط با دانه در ذرت شیرین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی اثر مصرف سولفات روی در مراحل متفاوت رشدی ذرت شیرین با غلظت­ های مختلف آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط آب و هوایی تبریز، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نحوه مصرف سولفات روی در هفت سطح، عدم مصرف عنصر روی (شاهد)، مصرف خاکی، محلول ­پاشی درمرحله 6-8برگی، محلول­ پاشی درمرحله ظهورتاسل (گل تاجی)، محلول­ پاشی درمرحله پرشدن دانه، محلول­ پاشی درهرسه مرحله، مصرف خاکی توام با محلول­ پاشی درهرسه مرحله به عنوان عامل اصلی و مقادیر مختلف‌ محلول­ پاشی و مصرف خاکی روی در 3 سطح شامل: محلول­ پاشی با غلظت 3 ، 5 و 7 در هزار سولفات روی (مصرف خاکی به مقدار 25،15 و 35 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی، بالاترین مقدار صفات مرتبط با تولید دانه با محلول ­پاشی درهرسه مرحله و مصرف خاکی توام با محلول­ پاشی درهرسه مرحله به ­دست آمد. در این شرایط افزایش عملکرد دانه خشک و بلال عموماً بیش از 50 درصد بودند. بیشترین مقدار تولید دانه در شرایط محلول­ پاشی با غلظت 5 در هزار سولفات روی (مصرف خاکی به مقدار 25 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. مصرف سولفات روی منجر به افزایش محتوای این عنصر در دانه ­های تولیدی گردید. میزان این افزایش بیش از 100 درصد بود، لذا با مصرف روی علاوه بر این­که عملکرد دانه و بلال ذرت شیرین افزایش قابل ملاحظه ­ای ‌یافت، کیفیت محصولات تولیدی نیز ارتقا پیدا کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Zinc Sulfate Different Amount Soil and Foliar Application on Correlated Grain Characters in Sweet Corn

نویسندگان [English]

  • J. Mahmoodi, 1
  • M. Yarnia 2
1 Former Msc. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effects different concentrations of zinc sulfate applications at different growth stages on sweet corn at the Research Station of Faculty of Agriculture in Islamic Azad University, Tabriz branch in 2012. The study was conducted in split plot experiment based on Randomized Complete Block Design with three replications. Treatments were seven levels of zinc sulfate application methods: (control, soil application, foliar application at 6-8 leaf growth stage, tasseling, grain filling stage, foliar application at three stages, soil application with foliar application at three stages) as main plot, three levels of foliar and soil application of zinc sulfate: (0.003, 0.005 and 0.007 for foliar application and 15, 25 and 35 kg/ha for soil application) as sub plot. Results showed that the highest grain yield correlated characters were obtained in foliar application at three stages and soil application with foliar application at three stages. In these conditions increasing of dry grain yield and ear were more than 50%. The higher values for grain production were obtained in Zn foliar application with 0.005 concentration (25 kg/ha soil application). Zinc sulfate increased Zn content of grains produced more than 100%. Thus, using Zn not only increases sweet corn grain and ear yield but also increased quality of products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concentration
  • Growth stage
  • Foliar application
  • sweet corn
  • zn