مدیریت تلفیقی مکانیکی-شیمیایی کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus–galli L) و اویارسلام (Cyperus diformis L) در برنج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تاکستان

2 استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج- معاونت مازندران

5 کارشناس ارشد علف های هرز موسسه تحقیقات برنج- معاونت مازندران

چکیده

به­ منظور بررسی تاثیر تلفیق کونوویدر و علف­ کش بر کنترل دو علف ­هرز مهم مزارع برنج و اثر آن بر برخی صفات زراعی برنج، آزمایشی در سال 1389 به­ صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران (آمل) اجرا شد. عامل اصلی در سه سطح کنترل مکانیکی شامل: عدم کاربرد کونوویدر، یک­بار کونوویدر و دوبار کاربرد کونوویدر و عامل فرعی در هفت سطح کنترل شیمیایی شامل: بنتازون، بن سولفورون متیل، اگزادیازون، بوتاکلر، تیوبنکارب، عدم مصرف علف ­کش و وجین ­دستی علف­ های هرز بود. اثر متقابل سطوح کاربرد کونوویدر با مصرف علف­ کش­ های مختلف بر فراوانی دو علف­ هرز اویارسلام و سوروف معنی­ دار نشد. اما برهم کنش این دو روش بر زیست توده کل علف ­های هرز معنی­ دار گشت. کمترین وزن خشک علف ­های هرز در تیمارهای وجین دستی با 4.7 گرم در متر مربع، مصرف علف­ کش ­های مختلف به همراه دوبار کونوویدر و دوبار کاربرد کونوویدر بدون مصرف علف­ کش با 6.1 گرم در متر مربع حاصل شد. همچنین، بیشترین عملکرد شلتوک (دانه) در سه تیمار فوق به ­دست آمد. کمترین عملکرد دانه در شاهد بدون کنترل با 268.1 گرم در متر مربع برداشت شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش به منظور دستیابی به تولید محصول برابر با وجین­ دستی در زراعت برنج دو مرتبه بکارگیری کونوویدر برای کنترل علف­ های هرز بدون مصرف علف­ کش می ­تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanical and Chemical Integrated Management of Barnyardgrass (Echinochloa crus–galli (L.) Beauv) and Smallflower umbrella (Cyperus diformis L.) in Rice

نویسندگان [English]

  • S. Mahzari 1
  • M.A. Baghestani 2
  • A.H. Shiranirad 3
  • M. Nasiri 4
  • M. Omrani 5
1 Young Researches Club and Elite, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Prof., Institute of Plant, Pest and Diseases Research, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
4 Staff Member, Amol Rice Research Institute, Mazandaran, Iran
5 M.Sc. Weed Science, Amol Rice Research Institute, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of integrated mechanical and chemical weed management on barnyardgrass, smallflower umbrella and some rice agronomic characteristics an experiment was conducted in Rice Research Institute of Iran, Deputy of Mazandaran (Amol) during 2010 growing season. The experiment was performed in spilt-plot based Randomized Complete Block Design with three replications. Main plots consisted of three levels control (measures without weed control), one time and two times applications of cono-weeder and sub plots were seven herbicide applications (application of bentazon, bensulfuron-methyl, oxadiazone, butachlor, thiobencarb, hand weeding and control). The results indicated that the interaction of two mentioned factors did not have any significant effects on barnyardgrass and smallflower umbrella densities, but it had significant effect on weed total dry matter. The best method used to reduce weed total dry matter was hand weeding and two times application of cono-weeder without using herbicides. The highest grain yield was harvested in plots which treated by two times application of cono-weeder with or without herbicides applications, and hand weed control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical and mechanical control
  • Rice
  • Weeds