بررسی صفات کمّی، کیفی و پایداری عملکرد غده 18 کلون امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

هیجده کلون امیدبخش سیب ­زمینی همراه با چهار رقم تجاری (ساوالان، آگریا، مارفونا و لیدی­رزتا)، طی آزمایشی بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی سال­ های 1389 و 1390 ارزیابی گردیدند. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفاتی مثل تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد کل غده و قابل فروش، درصد ماده خشک، تیپ پخت، حفره‌ای شدن مرکز غده، زنگ داخلی غده و تغییر رنگ گوشت غده خام پس از 24 ساعت اندازه­ گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کمی مورد ارزیابی نشان داد که بین کلون­ های امیدبخش و اثر متقابل کلون×سال از لحاظ صفات عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته، متوسط اندازه غده، تعداد ساقه اصلی در بوته و درصد ماده خشک اختلاف معنی­ داری وجود دارد. کلون های 7-397003، 27-396151، 100-397045 و رقم ساوالان (شاهد) دارای عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته و متوسط اندازه غده و پایداری عملکرد بیشتری بودند. این کلون ­ها دارای غده های یکنواخت متوسط تا بالا، رنگ پوست زرد، رنگ گوشت زرد، شکل غـده گرد تخم­ مرغی، زنگ، حفره و شکاف داخل غده خیلی کم، رسیدگی متوسط ­دیررس و درصد ماده خشک متوسط تا بالا نسبت به شاهدها بودند. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، کلون ­های 7-397003، 27-396151 و 100-397045 برای منطقه اردبیل انتخاب شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative, Qualitative and Tuber Yield Stability of 18 Promising Potato Clones in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • D. Hassanpanah 1
  • H. Hassanabadi 2
1 Assistant Prof., Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
2 Scientific Member of Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
چکیده [English]

Eighteen promising clones of potato along with four commercial cultivars (Savalan, Agria, Marfona and Lady-Rozeta) in randomized complete block design with three replications were evaluated at Agricultural and Natural Resources Research Station of Ardabil during 2010 and 2011. Prior to and after harvest, traits like main stem number per plant, plant height, tuber number and weight per plant, total and marketable tuber yield, dry matter percentage, baking type, hollow heart, tuber inner ring and discoloration of raw tuber flesh after 24 hours were measured. Combined ANONA for quantitative traits showed that there were significant differences among promising clones and their interactions with year as to total and marketable tuber yield, tuber number and weight per plant, plant height, tuber average size, main stem number per plant and dry matter percentage. The results also showed the clones 397003-7, 396151-27, 397045-100 and Savalan (check) produced higher total and marketable tuber yield, tuber number and weight per plant, plant height, main stem number per plant, tuber size average and stable tuber yield. These clones produced high and mid-uniform tuber, yellow skin and flesh color, oval round, shallow eyes, very little hollow heart, tuber inner crack and tuber inner ring, mid-late maturity and mid and high dry in comparison to those of check. Based on results of this experiment, the clones 397003-7, 396151-27 and 397045-100 could be selected for Ardebil region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter
  • Solanum tuberosum
  • Tuber flesh color
  • Yield Stability