اثرتاریخ کاشت مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در منطقه اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور تعیین مناسب­ ترین تاریخ کاشت برای تولید حداکثر عملکرد غده بذری ارقام سیب زمینی، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با چهار رقم سیب­ زمینی (آگریا، مارفونا، کایزر و ساوالان) و چهار تاریخ­ کاشت (20 فروردین، 10 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 20 خرداد) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1388 انجام شد. در طی دوره رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین تاریخ کاشت و ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش و بین اثر متقابل ارقام و تاریخ کاشت از لحاظ صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته و تعداد غده در بوته اختلاف معنی­ داری وجود داشت. بیشترین عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی در بوته مربوط به تاریخ کاشت دوم (10 اردیبهشت) و کمترین مربوط به تاریخ کاشت دیر (20 خرداد) بود. اختلاف عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش در تاریخ کاشت دوم (10 اردیبهشت) نسبت به تاریخ کاشت دیر (20 خرداد) 13.35 تن در هکتار بود. رقم ساوالان دارای بیشترین ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش را بود. ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد غده کل با ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن در بوته و عملکرد غده قابل فروش رابطه مثبت و معنی­ دار داشت. با توجه به نتایج به­ دست آمده تاریخ­ کاشت 10 اردیبهشت در رقم ساوالان برای تولید حداکثر عملکرد غده مناسب می ­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Planting Dates on Yield and Yield Component of Mini-Tuber Potato Cultivars in Ardabil Region

نویسندگان [English]

  • A. Abde Emani 1
  • M.B. Khorshidi Benam 2
  • D. Hassanpanah 3
  • Sh. Azizi 4
1 Former MSc. Student of Department of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Assistant Prof., East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
3 Scientific member of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
4 Young Researchers club،Tabriz Branch ،Islamic Azad University،Tabriz، Iran
چکیده [English]

In order to determine the most suitable planting date for maximum production of seed tuber yield in potato cultivars, this experiment performed with four potato cultivars (Agria, Marfona, Savalan and Ceaser) at four planting dates (April 9th, April 30th, May 20th and June 10th) by using split plot experiment based on randomized complete block design in three replications at Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Station during 2009. During growth stage, the traits were like plant height, main stem number per plant, tuber number and weight per plant and total and marketable tuber yield were measured. Analysis of variance from measured traits showed that planting dates and cultivars in traits like plant height, main stem number per plant, tuber number and weight per plant and total and marketable tuber yield and interaction of between cultivar × planting date plant height, main stem number per plant and tuber number per plant were significantly different. The highest total and marketable tuber yield, tuber number and weight per plant, plant height and main stem number per plant were obtained from second planting date (April 30th) and the lowest from latest planting date (June 10th). The difference between total and marketable tuber yield in the second planting date (April 30th) as compared with the latest planting date (June 10th) was 13.35 ton ha-1. Savalan had the highest plant height, main stem number per plant, tuber number and weight per plant and total and marketable tuber yield. Relationship of total tuber yield with plant height, main stem number per plant, tuber number and weight per plant and marketable tuber yield were positive and significant.According to the results, planting date of April 30th was suitable for maximum production of tuber yield of cultivar Sabalan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planting date
  • Potato (Solanum tuberosum L.)
  • Mini-tuber
  • yield