ارزیابی مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای با تکیه بر کاهش دُز مصرف علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان تاکستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان تاکستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان تاکستان

چکیده

به ­منظور ارزیابی مدیریت تلفیقی علف­ های هـرز بر کنترل علف­ های هـرز و کاهش مصرف علف­ کش­های ذرت دانه ­ای، آزمایشی در سال 1389 در شهرستان قزوین به صورت فاکتوریل در قالب بلوک ­های کامل تصادفی با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کاشت در سه سطح شامل کاشت تک ردیفه، کاشت دو ردیفه مربعی و کاشت دو ردیفه زیگزاگی و استفاده از علف­ کش در دو سطح شامل علف­ کش ­های فورام سولفورون و نیکوسولفورون و دز مصرف علف ­کش­ ها در چهار سطح شامل 1، 1.5، 2 و 2.5 لیتر در هکتار بود. نتایج این بررسی نشان داد که در بین الگــوهای مختلف کاشت، کاشت زیگزاگی از بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف­ های هرز در تمام مراحل نمونه­ برداری برخوردار بود. علف­ کش فورام سولفورون نیز بهتر از علف ­کش نیکوسولفورون توانست علف­ های هرز را کنترل کند. در بین دزهای مصرف علف­ کش نیز با افزایش دز مصرفی درصد کنترل علف­ های هرز نیز افزایش یافت و استفاده از دز 2.5 لیتـر در هکتار بیشتـرین کاهش تراکم و وزن خشک علف­ های هرز را دارا بود و در گروه آماری جداگانه ­ای نیز قــرار گرفت، کمترین میزان کنترل علف­ های هرز نیز از تیمار 1 لیتر در هکتار به­ دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Integrated Management Weed Control on Corn Field by Using Reduced Dose of Foramsulfuron and Nicosulfuron Herbicides

نویسندگان [English]

  • M. Matinfar 1
  • M. Matinfar 2
  • F. Lotfi Mavi 3
  • A.R. Shayestehnia 1
1 Former MSc. Student of Weed Science and Member of Young Researcher Club, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 MSc. Student of Weed Science and Member of Young Researcher Club, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Takestan Branch, Islamic Azad University and Member of Young Researcher Club, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of integrated weed management on weed control by using reduced herbicide dose, a field experiment was conducted in 2010 in Qazvin. The experiment was conducted in randomized complete block design with 24 treatments and 4 replications. The treatments were: different planting patterns at three levels (single row, square double rows and zigzag double row  plantings) and doses of  Nicosulfuron and Foramsulfuron application at four levels (1, 1/5, 2 and 2/5 liters per hectare), The results showed that among the different planting patterns, zigzag planting reduced weed populations and their dry weights significantly. Foramsulfuron herbicide could control weeds better than Nicosulfuron. Among the herbicide dosages, 2/5 litter dose per hectare highly reduced weed density its dry weight as compared to one litter dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Different planting patterns
  • Different herbicide dosages
  • Foramsulfuron
  • Nicosulfuron