بررسی عملکرد بذر و صفات مؤثر بر آن در ژنوتیپ های یونجه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و صفات مؤثر بر عملکرد بذر، 49 ژنوتیپ یونجه، شامل ژرم پلاسم­ های داخلی و خارجی در سال 1387 در قالب طرح لاتیس ساده 7×7 در دو تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس، تنوع ژنتیکی معنی ­داری از نظر اکثر صفات نشان داد. عملکرد بذر با تعداد روز تا شروع گلدهی، دوره­ی دانه بندی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی­ داری داشت. ولی همبستگی آن با صفات تعداد روز تا اتمام گلدهی و تعداد روز تا شروع دانه بندی همبستگی منفی و معنی­ داری بود. ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک به عنوان مهم­ ترین صفات مؤثّر بر عملکرد بذر تشخیص داده شدند. با توجه به اثر مستقیم و بالای عملکرد بیولوژیک و اثر غیر مستقیم بالای ارتفاع بوته از طریق عملکرد بیولوژیک بر عملکرد بذر، عملکرد بیولوژیک می­ تواند به عنوان شاخص مناسبی برای گزینش ژنوتیپ­ های پر محصول از لحاظ عملکرد بذر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Seed Yielding Ability and Its Related Traits of Alfalfa Genotypes (Medicago sativa)

نویسندگان [English]

  • P. Hazeg Jafari 1
  • F. Nourmand Moayed 2
  • G. Mohammadi 3
  • S. Aharizad 4
  • P. Behrouz 1
1 Former MSc. Student of Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Staff Member of East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
3 Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Associate prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to study genetic diversity of traits seed yield, 49 alfalfa genotypes including foreign and Iranian germplasms in 2009, were evaluated in a simple lattice design (7*7) with two replications at the Natural Resources and Agricultural Research Center of East Azerbaijan, in Iran. Analysis of variance revealed significant genetic diversity among genotypes with respect to some of the traits. Seed yield correlated significantly with number of days to flowering, seeding period, biomass and harvest index. But, its correlation with number of days to complete flowering and the number of days to seed setting was significant and negative. Plant height, thousand seed weight and biomass were the most important contributors to seed yield. Direct effect of biomass and indirect effect of plant height through biomass on seed yield was high. Therefore, biomass could be used as effective criteria for selection of high yielding genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic diversity
  • Medicago sativa L
  • Seed yield