بررسی تحمل ارقام و کلون های امیدبخش سیب زمینی به کم آبی در منطقه ی اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

کلون­ های امیدبخش 10-397008، 7-397009 و 3-397009 و ارقام ساوالان، آگریا (شاهد) و کایزر (شاهد) در سه تیمار آبیاری به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی دو سال (1387 و 1388) بررسی شد. در کرت اصلی سه تیمار آبیاری (آبیاری به میزان 50، 75 و 100 درصد آب مورد نیاز) و در کرت فرعی ارقام و کلون­ های امیدبخش اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین سطوح آبیاری و ارقام از لحاظ صفات عملکرد غده­ ی کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته­ ی کل و قابل فروش، بین سال و اثرمتقابل سال و رقم از لحاظ صفت عملکرد غده­ ی کل، بین اثرمتقابل سطوح مختلف آبیاری و رقم از لحاظ کلیه ­ی صفات به جز وزن غده­ ی کل در بوته و تعداد ساقه­ ی اصلی اختلاف معنی­ داری وجود دارد. در شرایط 100 درصد آب مورد نیاز کلیه ­ی ارقام و کلون­ها، در شرایط 75 درصد آب مورد نیاز کلون­ های 3-397009، 10-397008 و 7-397009 و ارقام ساوالان و کایزر و در شرایط 50 درصد آب مورد نیاز کلون ­های 10-397008 و 3-397009 و رقم ساوالان از عملکرد غده ­ی قابل فروش بیشتری برخوردار بودند. کلون 10-397008 در کلیه ­ی سطوح آبیاری از بیشترین تعداد و وزن غده­ ی قابل فروش در بوته برخوردار بود. در شـرایط تنش ملایم و شــدید، از نظـر شـاخص ­های حسـاسیت، تحمل و مقـاومت به تنـش کـم ­آبـی کلون­ های 3-397009، 10-397008 و رقم ساوالان نیمه متحمل تا متحمل و رقم آگریا حساس به تنش آبی انتخاب شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Tolerance of Potato Cultivars and Promising Clones to Water Deficit in Ardabil Region

نویسندگان [English]

  • D. Hassanpanah 1
  • H. Hassanabadi 2
1 Scientific member of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
2 Scientific member of Seed and plant Institute Improvement, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research potato cultivars including Savalan, Agria and Kaiser and its promising clones (397009-3, 397008-10 and 397009-7) were examined in three irrigation regimes in a split plot design based on randomized complete blok design with three replications in Ardabil Agriculture and Natural Resources Research Station during 2008 and 2009. Irrigation treatments (irrigation rate of 50, 75 and 100 percent of water required) were assigned to main plots and promising clones and cultivars to sub-plot. Analysis of variance showed that there were significant differences among irrigation levels and cultivars in for total and marketable tuber yield, tuber number, tuber weight per plant, years and years × cultivars interaction of total tuber yield, irrigation levels × cultivars interaction in all traits except total tuber weight per plant and main stem number per plant. All of the clones and cultivars at 100 percent required water, 397009-3, 397008-10 and 397009-7 clones, Savalan and Kaiser cultivars at 75 percent required water and 397009-3, 397008-10 clones and Savalan cultivar at 50 percent required water produced higher marketable tuber yields. Clone No. 397008-10 produced high marketable tuber number and tuber weight per plant in all of irrigation levels. Clones 397008-10 and 397009-3 and Savalan were selected under mild and severe water deficit conditions, and Agria as susceptible to water deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato cultivars and clones
  • Solanum tuberosum
  • Tuber yield
  • Water deficit