واکنش صفات مورفولوژیکی بچه ذرت (Baby Corn) در رقم دانه طلاییKSC 403 su به تاریخ کاشت تأخیری، تراکم بوته و روش برداشت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

اثرات تاریخ کاشت تأخیری، تراکم بوته و روش برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد بچه ذرت (Baby Corn) دررقم دانه طلاییKSC 403 su  در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1387 بررسی گردید. در این آزمایش، تاریخ کاشت در سه سطح (25 خرداد، 13تیر و3 مرداد)، تراکم بوته در سه سطح (65، 85 و 105 هزار بوته در هکتار) و دو روش برداشت (برداشت تمام کرت به عنوان بچه ذرت و برداشت دو منظوره) در نظر گرفته شد. در برداشت دو منظوره، بلال اول به عنوان ذرت شیرین و بلال‌های بعدی به عنوان بچه ذرت برداشت شدند. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل با چهار تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاریخ‌های کاشت از نظر صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته و بلال، قطر ساقه، طول و قطر بچه ذرت، عملکرد بلال با پوشش و عملکرد بلال بدون پوشش تفاوت معنی‌داری با همدیگر داشتند. حداکثر عملکرد بلال با پوشش در تاریخ کاشت 3 مرداد با متوسط عملکرد 8095 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. همچنین، بیشترین عملکرد بلال بدون پوشش در تاریخ کاشت 3 مرداد در روش برداشت کامل بلال‌ها به‌صورت بچه ذرت با متوسط 3051 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. تراکم‌های مختلف بوته در واحد سطح نیز منجر به بروز اختلاف معنی‌داری در صفات قطر ساقه، عملکرد بلال با پوشش و بدون پوشش، درصد بلال استاندارد و غیر استاندارد گردید. حداکثر عملکرد بلال با پوشش در تراکم105000 بوته در هکتار با متوسط 7475 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. بیشترین عملکرد بلال بدون پوشش در تراکم 105000 بوته در‌ هکتار در روش برداشت کامل بلال­ ها به‌صورت بچه ذرت با متوسط 2715 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. روش برداشت در صفات ارتفاع بوته و بلال، عملکرد بلال با پوشش و بدون پوشش باعث بروز تفاوت معنی‌داری گردید، به‌طوری که بیشترین عملکرد بلال با پوشش به‌میزان 10954 کیلوگرم در هکتار در روش برداشت کامل بلال­ ها به‌صورت بچه ذرت به‌دست آمد. اثرات متقابل سه جانبه­ی تاریخ کاشت × تراکم گیاه × روش برداشت فقط برای صفات درصد بلال استاندارد و درصد بلال غیر استاندارد معنی‌دار بود، بنابراین تاریخ کاشت 3 مرداد با تراکم 105000 بوته در هکتار با تولید بیشترین عملکرد بچه ذرت با پوشش در روش برداشت کامل بلال‌ها به‌صورت بچه ذرت به‌عنوان تیمار برتر شناخته شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Delay Sowing Date, Plant Density and Harvest Method on Yield and Yield Components of Baby corn (Zea mays L.) var. KSC403 su

نویسندگان [English]

  • K. Kalarestaghi 1
  • A. Rahmani 2
  • S. Khavari- Khorasani 3
1 Assistant prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Former MSc. Student of Agronomy, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Assistant prof., Agricultural and Natural Research Center of Khorasan-e-Razavi
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different sowing dates and plant density on quantitative and qualitative yield of baby corn var. KSC403 su (Zea mays L.). The experiment was performed in at the Agricultural Research and Natural Resources of Khorasan Razavi Province, Mashhad, Iran in 2008 growing season. The experiment was carried out in a factorial split plot based on randomized completely block design with four replications. The sowing dates (14th June, 3th July, 24th July) were used as the main factor and combination of plant densities (65000, 85000 and 105000 plant.ha-1) along with the two harvest methods (baby corn ,sweet corn and their combinations) as sub factor. The results showed significant differences among sowing dates for plant height, ear height, stem diameter, ear length, ear diameter, husked and dehusked baby corn yield. The maximum baby corn yield was harvested from 3rd sowing date (8095kg.ha-1). The plant density had significant effects on traits like stem diameter, husked and dehusked ear yield , standard ear percentage and sub- standard ear percentage. Therefore, significant differences between harvest method for plant height, ear height, dehusked and husked baby corn yields were obtained. Finally, the interaction of sowing date and plant density and harvest method was significant only for standard and sub-standard ear percentage. Thus, sowing date of July 24th and with planting density (105000 plants/ha) is recommended for maximum husked baby corn yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baby corn
  • Harvest method
  • Plant density
  • Sowing date
  • yield