ارزیابی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته ی‌ کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

عملکرد آمیخته‌های حاصل از پنج لاین تجاری چینی به‌نام‌های 32، 104، 110،152، 154 و پنج لاین تجاری ژاپنی به‌نام‌های 31، 103، 107، 151 و 153 کرم ابریشم در چهار دوره پرورشی مشتمل بر دو فصل بهار و تابستان بررسی گردید. مراحل تفریخ و پرورش آمیخته‌ها و فرآیندهای آزمایش و نیز رکوردگیری صفات مربوطه طبق دستورالعمل‌های استاندارد ESCAP (1993) انجام پذیرفت. طبق نتایج حاصل، به‌جز اثر پایه مادری، سایر عوامل موجود (نسل، جنس و گروه آمیخته) در مدل آماری در سطح P<0.0001 معنی‌دار بودند. میانگین اثر کلیه عوامل مورد بررسی به‌جز اثر پایه مادری روی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله هم در سطح 0001/0P< معنی‌دار بود. نتایج برآورد مولفه‌های واریانس با استفاده از مدل یک صفتی نشان داد که آمیخته‌های 154´ 153 و 32´31 دارای وراثت ‌پذیری خاص بالایی بودند (به ترتیب 0.8365 و 0.7848 برای صفت وزن پیله). می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرعت پیشرفت ژنتیکی حاصل از اجرای برنامه‌های انتخاب با استفاده از این آمیخته‌ها جهت تولید لاین‌های جدید بالاتر خواهد بود. از طرفی آمیخته 154´153 با وجود دارا بودن وراثت ‌پذیری بالا در صفات انفرادی (0.8365 و 0.9854 برای صفات وزن پیله و وزن قشر پیله)، دارای میانگین پایین‌تری نسبت به آمیخته 32´31 بود که این امر بیانگر حساس بودن این آمیخته نسبت به شرایط محیطی است. نتایج حاصل از برآورد همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی، محیطی و فنوتیپی با استفاده از روش آنالیز دو صفته نشان داد که بالاترین مقدار همبستگی ژنتیکی افزایشی در مورد همه صفات مربوط به آمیخته 154´153 است. در کل، آمیخته تجاری 32´31 از نظر بیشتر خصوصیات اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Performance and Genetic Parameters of Ten Chinese and Japanese Silkworm Hybrids in a Crisscrossing System

نویسندگان [English]

 • S. Nematollahian 1
 • M. Ghanipoor 1
 • A.R. Seidavi 2
 • S.Z. Mirhosseini 3
 • M. Mavvajpour 1
 • A.R. Bizhannia 1
1 Iran Silkworm Research Center, Rasht, Iran
2 Staff Member of Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Staff Member of Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Performance of five Chinese commercial lines of silkworm like 32, 104, 110, 152, 154 and five Japanese ones such as 31, 103, 107, 151, 153 were investigated at four rearing periods of two spring and two summer seasons. Total hatch, rearing steps, recording and experimental activities were conducted under standard conditions of ESCAP (1993). The results indicated that maternal base effect all of effects in model (generation, genus and hybrid group) was significant (P<0.0001). Except for maternal base effect, other present ingredient in statistic model were extremely significant (P<0.0001) as compared with mean effects of all ingredients studied except the maternal base effect over characters cocoon weight, cocoon shell weight and cocoon shell percentage was significant (P<0.0001). Variance components estimated, by using one trait analysis method, showed that 153×154 and 31×32 hybrids had high heritability (0.8365 and 0.7848 for cocoon weight trait respectively). Thus, it could be said that rate of genetic gain from accomplishment of selection programs using from this hybrids for new lines production would be appreciable. Also it seems 153×154 despite its high heritability for individual traits (0.8365 and 0.9854 for cocoon weight and shell cocoon weight respectively) did have lower mean relative to 31×32 and this shown this hybrid may be sensitive to environmental conditions. The results obtained from estimation of genetic, environment and phenotypic correlations using two trait analysis methods is shown that the hybrid 153×154 had maximum additive genetic correlation. It can be concluded that hybrid 31×32 concerning most economical characters was superior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation
 • Crisscrossing System
 • heritability
 • Hybrid
 • Silkworm