بررسی ویژگی های ریختی آبدزدک اروپایی Gryllotalpa gryllotalpa Orth. : Gryllotalpidae در شمال غرب ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

آبدزدک اروپایی یکی از مهم­ ترین آفات حشره­ای ایران از جمله منطق ه­ی آذربایجان بوده و خسارت آن در برخی مناطق، بسیار اقتصادی  می ­باشد. در این مطالعه، ویژگی ­های ریختی قسمت­ های مختلف بدن حشره از جمله طول بخش­ های مختلفی از اسکلت خارجی حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اندازه­ ی بال ­های جلویی و عقبی، منتهی به تشخیص دوشکلی فصلی به­ صورت افراد بال بلند و بال کوتاه در این گونه گردید که بر اساس منابع موجود تاکنون در دنیا گزارش نشده است و احتمال می ­رود که افراد بال بلند و بال کوتاه از نظر ویژگی ­های زیستی و رفتاری نیز متفاوت باشند. دو شکلی جنسی توسط رگ بندی بال ­های جلویی جنس ­های نر و ماده تشخیص داده شد. یکی از ویژگی­ های مهم در تشخیص گونه ­ی آبدزدک ­ها آرایش خارها در ساق پاهای جلویی و عقبی است، به­ طوری­ که تعداد و طول این خارها در گونه ­های مختلف حشره متفاوت بود، ساق پای جلویی در افراد این گونه دارای چهار زایده ­ی انگشت مانند پهن و قوی در انتها بوده، در حالی ­که ساق پای عقبی دارای پنج خار تیز در کناره و هفت خار ظریف در انتها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation on Morphological Characters of European Mole cricket, Gryllotalpa gryllotalpa (Orth.: Gryllotalpidae) in the North-west of Iran

نویسندگان [English]

  • M.H. Kazemi 1
  • Sh. Jafari 2
  • H.A. Lotfalizadeh 3
  • M. Mashhadi-Jafarloo 3
1 Associate Prof., Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Entomology MSc. Student, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Staff member, Department of Plant Pests and Diseases, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resource Research Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The European mole cricket is considered to be of the most important insect pests of Iran, especially in Azerbaijan province. Its damage in some area economically is very high. In this study, morphological characteristics, including the length of various parts of the pest body, were evaluated. Analyzing of the size of fore and hind wings results of the adults in this species, showed that there were seasonal dimorphism as long-winged (L.W.) and short-winged (S.W.) among the insects. Based on the literature available seasonal dimorphism in this species is the first report in the world, and probably each morph of this species is various in different both in the biology and behavior. Sexual dimorphism can be distinguished by study pattern of venation in the forewings of sexes. One of the important characteristics in distinguishing mole cricket species is arrangement spines in the fore and hind tibia where their numbers and sizes of these spines in various species are different. The fore tibia of insect has four wide and strong dactyls in its apex, but lateral margin of the hind tibia armed with five sharp spines with seven spines at the end of its tibia. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • European mole cricket
  • Gryllotalpa gryllotalpa
  • morphological characters
  • North-west of Iran
  • Seasonal dimorphism