بررسی کارآیی ترکیب دو گونه ی تریکودرما در کنترل بیولوژیکی بیماری فوزاریومی نخود در شرایط گلخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ممقان و آکادمی علوم آذربایجان - ذخایر ژنتیک

2 استاد دانشکده بیولوژی دانشگاه باکو، آذربایجان

چکیده

در چند سال اخیر خسارت بیماری­ های فوزاریومی نخود و سایر حبوبات افزایش چشم گیری یافته است، حتی این بیماری ­ها باعث نابودی بخش عمده ­ی محصول برخی از مزارع در آذربایجان­ شرقی شده است. استفاده از سموم موجب از بین رفتن میکروارگانیزم ­های مفید و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی می ­گردد.  قارچ تریکودرما موجب کنترل عوامل بیماری­ های فوزاریومی می ­شود، و همچنین مکانیزم دفاعی گیاه را تقویت می­ کند، و با ترشح آنزیم و هورمون باعث رشد و تقویت گیاه شده و در نهایت به حفظ تعادل اکولوژیکی کمک می ­کند. برای کنترل تریکودرما از روش روش کشت متقابل به­ صورت ماکروسکوپی استفاده شد. در این روش تقابل ایزوله ­های تریکودرما علیه گونه­ های فوزاریوم و ایزوله­ ها نسبت به همدیگر بررسی و مشخص گردید که ایزوله­ های Tr.1 و Tr.2 در کوتاه­ ترین مدت باعث توقف رشد پرگنه­ ی گونه ­های فوزاریوم گردید و در عین حال نسبت به همدیگر دارای کمترین تاثیر بودند. پیچش هیف تریکودرما به دور هیف گونه­ های فوزاریوم باعث لیز شدن و دفرمه شدن و توقف رشد هیف فوزاریوم شد. ترشحات مایع خارجی سلولی دو ایزوله  Tr.1و Tr.2 به­طور قابل ملاحظه ­ای از رشد پرکنه ­ی گونه­ های فوزاریوم جلوگیری کرد ودر عین حال نسبت به همدیگر دارای کمترین تاثیر بودند. متابولیت­ های فرار (گازی) تمام ایزوله­ ها در کاهش رشد میسیلیوم گونه­ های فوزاریومی مؤثر بودند. اثر بازدارندگی متابولیت­ های فرار Tr.1و Tr.2 بیشتر از سایر ایزوله­ ها بود ودر عین حال نسبت به همدیگر دارای کمترین تاثیر بودند. در این آزمایش ایزوله­ های Tr.1و Tr.2 T.harzianum و T.asprellum برای کنترل بیولوژیکی بیماری­ های فوزاریومی نخود در گلخانه انتخاب شدند. اینوکلوم Tr.1و Tr.2 به­ صورت مخلوط و به تنهایی به نسبت 10 درصد وزنی با خاک فوقانی گلدان­ های آلوده به اینوکلومF.oxysporum و F. solani (به نسبت 10 درصد وزنی) مخلوط شدند. در این بررسی، ایزوله ­های Tr.1و Tr.2 در سطح احتمال 5 درصد در مقایسه با شاهد موجب افزایش رشد و فاصله­ ی وزن تر گیاهچه­ های نخود و در سطح احتمال 1 درصد کاهش بیماری به نسبت 61.9 تا 73 درصد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Combination of Trichoderma Species for Controlling Fusarium Rot of Chickpea

نویسندگان [English]

  • M. Akrami 1
  • A. Ibrahimev 2
1 Mamaghan Payam-e-noor University (PNU), Iran
2 Department of Biology, University of Baku, Azerbaijan
چکیده [English]

The Fusarium disease, caused by Fusarium oxysporum and F. solani has been observed in different areas of Iran in recent years. Current biocontrol studies have confirmed the effectiveness of the Trichoderma species against many fungal phytopathogens. In this study, biocontrol effects of Trichoderma isolates, both separately and their combined effects were evaluated against Fusarium oxysporum, F.solani pathogen. In this investigation the ability of Trichoderma harzianum and T.asperellum isolates, isolated from soil and chickpea root, were compared with combination of three fungal lentil Fusarium rot. Three isolates (Trichoderma) of isolates T1, and T2 around Fusarium oxysporum and F.solani hyphae. Volatile metabolites of all isolates reduced the mycelial growth of fusarium diseas pathogen. T1 and T2 isolates and their combination were more effective than other treatments to control the disease, where it reduced 75 to 78% disease. All of treatments showed significant differences with control (Trichoderma harzianum)T1, (Trichoderma asperellum)T2, were selected before test (shown good antagonist effect) after screening tests for antifungal combination effects against Fusarium disease pathogen in greenhouse. In dual culture tests, three (T1, T2) isolates covered and colonized the colony of the pathogen. In this research three (T1, T2) isolates covered and colonized the colony of the other Trichoderma isolates. Microscopic studies revealed hyphal coiling (hyperparasitismplants).

کلیدواژه‌ها [English]

  • biocontrol
  • Chickpea
  • Combination
  • Fusarium rot
  • Trichoderma