مقایسه‌ی اثر تغذیه از چند نوع گرده در برخی از ویژگی‌های زیستی کنه‌ی شکارگر Arutunjian & Wainstein Typhlodromus bagdasarjani Acari: Phytoseiidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

در این تحقیق، تاثیر تغذیه‌ی کنه‌ی شکارگرTyphlodromus bagdasarjani  از پنج نوع گرده‌ی گیاهی شامل گرده‌های بادام، زردآلو، سیب، گلابی و گردو به عنوان 5 تیمار غذایی در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در طول دوره‌ی تخم تا کنه‌ی کامل، طول عمر افراد کامل نر و ماده و تعداد تخم روزانه و تعداد کل تخم آن مورد بررسی قرار گرفت. کنه‌ها به طور انفرادی روی بسترهایی از برگ توت سیاه با مقدار کافی از هر یک از گرده‌ها در دمای 2±24 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره‌ی نوری 8:16 ساعت (روشنایی-تاریکی) پرورش داده شدند. میانگین طول دوره‌ی تخم تا کنه‌ی کامل برای افراد ماده، از 11.69 تا 21.49 روز و برای افراد نر از 11.70 تا 20.07 روز متغیر بود. کمترین میانگین طول این دوره برای افراد نر و ماده با تغذیه از گرده‌های گردو، بادام و سیب، و بیشترین آن در صورت تغذیه از گرده‌ی گلابی به ­دست آمد. میانگین طول عمر افراد ماده بین تیمار‌ها از 17.45 روز تا 31.26 روز و برای نرها از 18.23 روز تا 31.44 روز در تغییر بود. بیشترین میانگین طول عمر افراد ماده با تغذیه از گرده‌های زردآلو و بادام و در نرها با تغذیه از گرده‌های زردآلو و گردو و کمترین آن در هر دو جنس با تغذیه از گرده‌ی گلابی مشاهده شد. همچنین، بیشترین میانگین‌ تعداد تخم روزانه به ازای هر ماده (0.73 تخم) و تعداد کل تخم (9.60 تخم) به ترتیب موقع تغذیه‌ی این شکارگر از گرده‌های سیب و گردو مشاهده گردید. کمترین مقادیر این میانگین ­ها با تغذیه از گرده‌ی گلابی به ­دست آمد. نتایج نشان داد که کنه‌ی T. bagdasarjani با تغذیه از رژیم‌های غذایی فوق­ الذکر قادر به نشو و نما و تخم‌ریزی بوده و گرده‌های مورد استفاده می‌توانند غذای جایگزین برای این کنه باشند. گرده‌های درختان بادام و گردو برای کنه‌یT. bagdasarjani  مناسب‌ترین رژیم غذایی بودند. گرده‌ی گلابی کمترین مطلوبیت و ارزش غذایی را برای این کنه ی شکارگر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Feeding on Some Pollens on Biology of Typhlodromus bagdasarjani Arutunjian & Wainstein (Acari: Phytoseiidae)

نویسندگان [English]

  • E. Hajmohammadloo 1
  • D. Shirdel 2
1 Entomology MSc. Student, Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Plant Pests and Diseases, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resource Research Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, effect of feeding of five pollen sources, apple, pear, almond, apricot and walnut, as 5 treatments on the period of egg to adult, longevity and fecundity of the predatory mite, Typhlodromus bagdasarjani, was studied in a complete randomized design (CRD). Mites kept individually on black mulberry leaf discs at 24±2 °C temperature, 60±5 % relative humidity and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours, with a sufficient quantity of the pollens. Results showed that T. bagdasarjani could develop and reproduce when the predatory mite feed on the all of diets. Thus, the pollens can be alternative foods for the mite. The mean of developmental time from egg to adult emergence varied between the treatments from 11.69 to 21.49 days for females and 11.70 to 20.07 days for males. The minimum mean of developmental time of females and males was on walnut, almond and apple pollens and the maximum mean of it was on pear pollen. The mean of longevity varied among the treatments from 17.45 to 31.26 days for the females and 18.23 to 31.44 days for the male insects. The maximum mean longevity was on apricot and almond pollens for females and it had maximum amount on apricot and walnut for males. The minimum mean of longevity of females and males was on pear pollen. Also the maximum means of daily and total fecundity (0.73 and 9.60 eggs/female) were on apple and walnut pollens. The minimum amount of these means was on pear pollen. According to these results, almond and walnut pollens were the most suitable diet for T. bagdasarjani as compared to the other pollens. Among diets, pear pollen had least desirability and nutritional value for the mite. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • fecundity
  • Longevity
  • pollen
  • Predatory mite
  • Typhlodromus bagdasarjani