محاسبه و برآورد شاخص های 30‏EI، Lal، هادسون و Onchev در حوضه ی دریاچه نمک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

3 استادیار دانشگاه ارومیه

4 عضو پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق شاخص‌های 30‏EI، Lal، هادسون و Onchev برای16 ایستگاه ثبات بارندگی و سه ایستگاه نزدیک به حوضه ­ی دریاچه نمک با طول دوره ­ی آماری بین 16 تا 26 سال در حوضه دریاچه نمک محاسبه گردید. سپس خصوصیات سهل‌الوصول بارندگی نظیر شاخص فورنیه، شاخص فورنیه اصلاح شده، متوسط بارندگی سالانه و حداکثر بارش ماهانه به عنوان متغیر مستقل و شاخص‌های 30‏EI، Lal، هادسون و Onchev به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و رابطه رگرسیونی برقرار گردید. بر اساس ضریب تعیین و اشتباه استاندارد مدل­ های رگرسیونی مختلف، چهار مدل برای برآورد شاخص‌های 30‏EI، Lal، هادسون و Onchev در ایستگاه­ های فاقد آمار شدت بارندگی انتخاب گردید و با استفاده از روابط رگرسیونی به ­دست آمده، شاخص‌های یاد شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی فاقد آمار، شدت بارندگی برآورد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determined of Rainfall Erosivity Indices (EI30, Lal, Hudson and Onchev) for Namak Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Z.T. Alipour 1
  • M.H. Mahdian 2
  • S. Hakimkhani 3
  • M. Saeedi 4
1 Assistant professor, Damghan Branch, Isamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant professor of Agricultural Research, Education Organization, Iran
3 Assistant professor, University of Urmia, Urmia, Iran
4 Staff Member, Faculty of Agriculture and Natural Resources,University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research the indices EI30, AIm,‎ KE>1‎ as well as P/√t‎ were determined for 16 pluviograph as well as for 3 Namak Lake Basin nearby stations. Regression relationships were established between the dependent variables of EI30, AIm, KE>1‎ as well as P/√t‎ Indices and other easily accessible rainfall indices of: fournier, modified fournier, maximum monthly rainfall, maximum daily rainfall, standard deviation of monthly and annual rainfall as well as pluviometer site elevations. This made the establishment of appropriate relationships between rainfall intensity dependent indices and the dependent variable of rainfall intensity (at stations where intensity was non-existent) possible. In the next step, the indices as well as easily accessible rainfall data from pluviograph stations were exploited to find out EI30 ,AIm ,‎ KE>1‎ as well as P/√t‎ indices, while using the previously obtained regression relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EI30
  • Namak Lake Basin
  • Rainfall erosivity