اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر دوره­ های مختلف تداخل علف­ های هرز بر شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ­ای آزمایشی در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه­ ی طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل دوره­های تداخل علف ­های هرز در 5 سطح (تداخل تا مراحل 2-4 برگی، 4-6 برگی، 6-8 برگی، تداخل در تمام فصل علف هرز و شاهد عاری از علف هرز) و هیبریدهای ذرت در سه سطح (504، 604 و 704) بودند. نتایج نشان داد که صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص سطح برگ و تعداد دانه در هر ردیف بلال تحت تأثیر تیمارهای تداخل علف­ های هرز و هیبریدهای ذرت قرار می ­گیرند. در حالی که عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تأثیر هیبریدهای ذرت قرار گرفت، ولی از تیمارهای تداخل علف­ های هرز متأثر نشد. عملکرد بیولوژیک و شاخص سطح برگ در تیمارهای تداخل تمام فصل نسبت به شاهد عاری از علف ­هرز به ترتیب 25% و 48% کاهش نشان داد. در این مطالعه، هیبرید 504 با 5.8 تن در هکتار عملکرد دانه، 11.6 تن در هکتار عملکرد بیولوژیک و 49% شاخص برداشت نسبت به هیبریدهای 704 و 604 برتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Interference Periods of Weeds on, Leaf Area Index, Yield and Yield Components of Corn Hybrid

نویسندگان [English]

  • H. Shahi 1
  • B. Mirshekari 2
  • A. Valad Abadi 3
  • A. Dabbag-e-Mohammadi Nasab 4
1 Former M.Sc. Student of Weed Science. Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 Assistance Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch. Tabriz, Iran
3 Assistance Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Takestan Branch. Takestan, Iran
4 Associated Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran
چکیده [English]

Different interference periods of weed on leaf area index, yield and yield components of corn hybrids were investigated in a factorial experiment conducted of Research Station of Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Brach, based on randomized complete block design in three replicates in 2007. The treatments consisted of weed interference periods (interference at 2 – 4 leaf Stage, 4 – 6 leaf, 6 –8 leaf stages, full season weed interference and weed free control plot) and three corn hybrids (504, 604 and 704). Results showed that the traits such as biological yield, leaf area index and number of grain per plant in a row were affected by weed interference treatments and maize hybrids significantly. While the grain yield, and harvest index were influenced by corn hybrids, significantly. But there was not significant difference in weed interference treatments. Biological yield and leaf area index in full season weed interference in comparison with weed free control plot reduced by 25%, 48%, respectively. In this study 504 hybrid with grain yield 5.8 tha-1, biological yield 11.6 t.ha-1 and harvest index 49% was found to be better than hybrids 604 and 704 hybrids. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Interference periods
  • leaf area index
  • Kernel number ear row
  • Weed and yield