اندازه گیری کارایی فنی و عوامل موثر بر آن درتولید خیار گلخانه ای (مطالعه ی موردی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 فرهیخته ی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

استان آذربایجان­ شرقی با دارا بودن 26 هکتار سطح زیرکشت گلخانه ­ای و 127 بهره ­بردار رتبه­ ی نخست را در شمال­ غرب کشور دارا می ­باشد. هدف این مطالعه، تخمین کارایی فنی گلخانه­ های خیار در استان آذربایجان­ شرقی از طریق تخمین تابع تولید مرزی قطعی و تصادفی به ترتیب به روش حداقل مربعات اصلاح شده (COLS) و حداکثر راست­ نمایی (ML) است. بدین منظور از داده ­های 40 نمونه از گلخانه ­های تولید خیار استان، در سال 1387 استفاده شده است. ابتدا تابع تولید ترانسلوگ با داده ­های مقطعی تخمین زده شد و در محاسبه ­ی کارایی فنی گلخانه ­ها به کار رفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی ناشی از روش‌های مرزی قطعی و تصادفی به ترتیب 57 و 93 درصد می­ باشد که بیانگر آن است که 36 درصد عدم کارایی واحدها ناشی از عوامل تصادفی است. در ادامه عـوامل اثرگذار بر عدم کارایی فنی از قبیل نوع کشت و تجربه­ ی مدیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای نوع کشت و تجربه ­ی مدیر به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی ­داری روی عدم کارایی مدیریتی گلخانه ­ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measurement of Technical Efficiency and Effective Factors in Cucumber Greenhouse (Case Study: Eastern Azarbayjan Province)

نویسندگان [English]

  • B. Abdollahi 1
  • H. Raheli 2
  • M. Taghizadeh 3
  • M. Kasrani 4
  • B. Najaflou 5
1 M.Sc. Graduated of Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran
3 Former M.Sc. Student of. Farm Managment, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
4 M.Sc of Farm Management
5 M.Sc. Student of. Farm Managment, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to estimate technical efficiency of cucumber greenhouses in Eastern Azarbayjan. In economic literature, it means the ratio of maximum output to the inputs. The objective of this research was to determinate the effective factors influencing it's inefficiency. The method of determination of deterministic and stochastic technical efficiency is corrected ordinary least squares (COLS) and maximum likelihood (ML) respectively. The average of technical efficiency in province’s cucumber greenhouse is approximately about 57 and 93 percent for deterministic and stochastic frontier method respectively. Production types had positive influence on technical inefficiency whereas experience of manager have negative influence on technical inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eastern Azarbayjan province
  • Cucumber greenhouse
  • Technical efficiency
  • Deterministic and stochastic frontier production function