بررسی رابطه ی علّی بین رشد بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

رشد اقتصادی هر چند تنها معیار توسعه ­ی اقتصادی نمی‌باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص‌های توسعه بوده است. بخش کشاورزی از محورهای اصلی رشد و توسعه­ ی پایدار اقتصادی بوده و به‌عنوان تولید کننده­ ی محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین ‌کننده­ ی مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر به­ سزایی در بسیاری از مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی رابطه­ی علّی بین رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی در ایران می‌پردازد. بدین منظور، از روش علیت گرانجر بهره گرفته شده و در این خصوص ایستایی متغیرهای مورد نظر از طریق آزمون دیکی – فولر تعمیم ‌یافته مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه­ ی دو سویه بین رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی کشور در یک دوره­ ی بلند مدت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Causality Between Agricultural and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Falsafian 1
  • M. Ghahremanzadeh 2
  • L. Gholami 3
1 Staff Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch and P.h.D. Student at Islamic Azad University, Tehran Scince and Reearch Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriclture, University of Tabriz, Iran
3 M.Sc. Student, Department of Economics, University of Tabriz. Tabriz, Iran
چکیده [English]

Although rate of economic growth is not the only way to measure economic development, it is relatively more important than the other indices. Agriculture sector plays the main role on economic growth and sustainable development. In addition, it has significant impact on most social, political and economic issues by producing strategic food products for ever-increasing population. Therefore, the present study investigated causal relationship between agricultural and economic growth in Iran. To this end, the Granjer’s causality test was used after employing the Augmented Dicky-Fuller test to see if the variables under consideration are stationary. The result showed that there is a long learn feedback relationship between these variables and agricultural developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural growth
  • Economic Growth
  • Granjer causality