بررسی رابطه ی بین آگاهی بوم شناختی و دانش برنج کاری زنان شالیکار بندرانزلی با میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ­ی بین آگاهی بوم شناختی و دانش برنج­ کاری زنان شالیکار بندرانزلی با میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش علّی– رابطه ­ای انجام گرفت. جامعه­ ی آماری این تحقیق شامل کلیه­ ی زنان شالیکار بالای 25 سال سن (3029=N) از دو دهستان و چهار روستای این شهرستان بود که به شیوه­ ی نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. با شیوه ­ی نمونه ­گیری تصادفی نظام دار 275 شالیکار زن انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود. یافته­ های توصیفی تحقیق نشان داد که پاسخ­ گویان از آگاهی بوم شناختی و دانش برنج­ کاری بالایی در حیطه­ ی کاری خود برخـوردار هستند و معیـارهای کشـاورزی پایدار را رعایت می ­کنند. یافته­ های تحلیلی نیز نشان داد که بین میانگین میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار زنان شالیکار از جهت روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات، نوع مالکیت بر شالیزار و نوع بذر مصرفی در سطح 1% خطا تفاوت معنی ­دار وجود دارد. همچنین، بین سن، سابقه­ ی برنج­ کاری، میزان تولید برنج، وسعت شالیزار، میزان مشارکت اجتماعی، درآمد سالیانه­ ی فروش برنج، آگاهی بوم شناختی و دانش برنج ­کاری و میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار در سطح 99% اطمینان همبستگی مثبت و معنی ­دار، بین تعداد اعضای خانوار و میزان رعایت معیارهای کشاورزی پایدار با همین احتمال، همبستگی منفی و معنی­ داری وجود دارد. متغیرهای مستقل میزان تولید برنج و درآمد سالیانه­ ی فروش برنج بیشترین نقش و سهم را در تبیین متغیر وابسته داشتند (0.36=R2).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Ecological Awareness and Paddy -Field Knowledge of Women in Bandar- E Anzali With Sustainable Agriculture Critea

نویسندگان [English]

  • H. Chaharsougi-Amin 1
  • S.M. Mirdamadi 2
1 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyse the relationship between ecological awareness and rice-field knowledge of paddy field women in Bandar- E Anzali and sustainable agriculture criteria observation extent. The research method used descriptive-analytic that is performed relative – causal method. The population included paddy field women, over 25 years old in two region. In this research, 275 women were selected with systematic sampling method. Instruments reliability was estimated by calculating Cronbach's alpha coefficient by SPSS/win. The descriptive findings showed that the research's paddy field women have good knowledge regarding ecological awareness and rice-field. Also, they are observing sustainability criteria in farming approximately. The analytic finding showed that there exists significant difference (%1) between the mean of observing sustainability criteria in farming, level of education, kind of ownership to field-rice and kind of used seed. Also, there exists positive significant correlation (p=%99) between age, past record paddy field, the measure of social participation, paddy field annual income, ecological awareness and paddy field knowledge and observing sustainability criteria in agriculture. But there exists negative significant correlation (p=%99) between the measure of paddy field participation and number of member household and observing sustainability criteria in farming. The measure of rice production and paddy field annual income as independent variable have maximum role and rate in analyzing of dependent variable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological awareness
  • Sustainability
  • Rice-field knowledge
  • Paddy field women
  • Sustainable agriculture