ارزیابی میـزان خسـارت سـرخرطومی ریشـه ی Col.: Curculionidae puncticollis Stephens Sitona بر یونجه در آزمایش های گلدانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

یونجه به ­عنوان یکی از زراعت ­های مهم ایران از حمله­ ی سرخرطومی­ های ریشه­ ی یونجه متعلق به جنس سیتونا ( Sitona spp) در امان نمی‌باشد. حشرات کامل و لاروهای این آفت به­ ترتیب با تغذیه از قسمت­ های هوایی و ریشه­ ی این گیاه، خسارت قابل توجهی به آن وارد می‌کنند. در بررسی گونه­ های متعلق به این جنس در مـزارع یونجـه ­ی یازده منطقـه از استـان آذربـایجـان­ شـرقی در ســال‌های 1383 و 1384، گونه­ ی Sitona puncticollis Stephens بیشترین جمعیت را داشت. جهت برآورد میزان خسارت این گونه، صد گلدان قره­یونجه (رقم مرسوم منطقه) کاشته و بعد از دو و نیم ماه، پنجاه عدد از گلدان­ ها با تخم این آفت آلوده گردید. تخم ­ها در آزمایشگاه از حشرات جمع‌آوری شده از مزارع یونجه گرفته شد. دو ماه بعد، به منظور برآورد میزان خسارت آفت، طول ساقه و ریشه، وزن خشک و تر ریشه و ساقه در 30 گلدان آلوده و 30 گلدان شاهد اندازه‌گیری شد و با آزمون تی نشان داده شد که در تمام صفات اندازه‌گیری شده بین تیمارهای شاهد و آلوده در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Clover Root Curculio, Sitona puncticollis Stephens (Col.: Curculionidae) Injury on Lucerne (Medicago sativa) in Pots

نویسندگان [English]

  • A. Pourhaji
  • A. Tavassoli
Staff Member of East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Alfalfa is one of the most important crops that are infested by Sitona species in Iran. Adults and larvae of Sitona spp. feed on foliage and root of legumes and cause serious damages on them. Collection of adults of this genus during 2003 -2004 years from alfalfa fields of eleven localities in East Azarbaidjan Province, Sitona puncticollis Stephens was found to be the dominant species. To estimate of damage of this species, 100 pots of common alfalfa cultivar (Ghara yonje) were sowed and after 2.5 months. Fifty pots were infested with eggs of S. puncticollis and the rests were maintained as control. After two months, length of stem and roots and their dry and fresh weights were measured in 30 infested and 30 uninfested pots. The data of infested and uninfested pots were compared by T- test. Results showed that there were significant differences (P< 0.01) between all measured traits in infested and uninfested pots. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa
  • Clover root curculio damage
  • East Azarbaidjan
  • Iran
  • Sitona puncticollis