اثر چهار نوع ماده ی بستری بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد توت فرنگی در کشت بدون خاک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

امروزه تحقیقات گسترده ­ای روی بسترهای رایج در کشت بدون خاک انجام می­ شود تا با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی، نوع کشت و اثر این بسترها روی خصوصیات کمی و کیفی محصول، بستر مناسب هر منطقه مشخص شود. از آن­ جایی که هزینه­ ی بستر، فاکتور مهمی در هزینه­ های تولید در این نوع کشت می­ باشد، تحقیقات اخیر عمدتاً روی استفاده از بسترهای بومی با قیمت پایین می ­باشد. پژوهش حاضر در قالب طرح آزمایشی بلوک­ های کامل تصادفی با چهار بستر پرلیت، پیت نارگیل، خرده چوب و ترکیب پرلیت و خرده چوب (به نسبت وزنی 1:1) با چهار تکرار در گلخانه­ ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 انجام شد. به طور کلی، گیاهان پرورش یافته در بستر پیت نارگیل بهبود پارامترهای رشد نظیر وزن تر و خشک بوته (گرم در بوته)، شاخص کلروفیل و تعداد برگ (عدد در بوته) را از خود نشان دادند، در حالی­ که بستر پرلیت موجب افزایش عملکرد (گرم در بوته) و تعداد میوه (عدد در بوته) گردید که از لحاظ آماری اختلاف معنی­ داری با بستر خرده چوب نداشت و حتی بستر خرده چوب موجب افزایش مواد جامد محلول (TSS) نیز گردید. از طرف دیگر، بستر مخلوط خرده چوب و پرلیت عملکرد مطلوبی از نظر رشد رویشی و زایشی از خود نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Bedding material on Fruit Yield and Some Quantitative Parameters of Strawberry (Fragaria ananassa cv. European) in Soilless Culture

نویسندگان [English]

  • M. Tavusi 1
  • P. Shahinrokhsar 2
1 Staff Member of Islamic Azad University, Ferdows Branch, East Khorasan Province, Ferdows, Iran
2 Staff Member of Guilan Agricultural and Natural Resources Research Center, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays widespread researches are being done on bedding material in crop production. Bedding materials, including soilless beds, perlite, coco peat and wood chips may affect crop quality and quantity. Thus, suitable bedding material should be used. Because, cost of these materials is high in strawberry production local substrate with low cost can be used. A greenhouse strawberry cultivar (Fragaria ananassa cv. European) trial was performed at research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad in cropping season of 2004-2005. The experimental design was complete randomize block with four replication. The treatments were (1) Perlite (2-5 mm), (2) Coco peat (3) Wood chips and (4) Wood chips and Perlite (1:1 W). In general, plants grown in Coco peat substrate improved vegetative growth parameters like dry and fresh weight (gp-1), chlorophyll index and number of leaves (np-1). While, the effect of perlite on yield (gp-1) and number of fruit (np-1) were not significant as compared with wood chips (p≥0.5), and even wood chips improved total soluble solids (TSS). On the other hand mixed wood chips and perlite, as bedding material did not have promising effect on vegetative and reproductive growth of strawberry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bedding material
  • Coco peat
  • Fragaria ananassa
  • Perlite
  • Soilless culture
  • Wood chips