اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوی گوسیپول، روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتئین آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

این آزمایش با هدف مطالعه­ ی اثرات عمل‌آوری تفت دادن (در دمای 125 درجه ­ی سلسیوس به مدت 15 و 30 دقیقه) بر محتوی گوسیپول آزاد، قابلیت هضم پروتئین، تجزیه‌پذیری ماده­ ی خشک و پروتئین خام و همچنین تعیین نوع پروتئین عبوری پنبه دانه، انجام شد. مقدار تجزیه‌پذیری ماده­ ی خشک و پروتئین به روش کیسه‌های نایلونی و با استفاده از سه رأس گاو نر تالشی اندازه‌گیری شد. تفت دادن در دمای 125 درجه­ ی سلسیوس به مدت 15 و 30 دقیقه سبب کاهش مقدارگوسیپول آزاد موجود در پنبه دانه به میزان 17.5 و 21.3 درصد شد (0.05<P). تفت دادن اثر معنی داری بر قابلیت  هضم آزمایشگاهی پنبه دانه نداشت (0.05<P). اگرچه تفت دادن سبب کاهش نرخ ثابت تجزیه پروتئین پنبه دانه گردید (0.05<P)، اما این عمل­ آوری اثر معنی داری (0.05<P) بر تجزیه پذیری موثر پروتئین پنبه دانه عمل آوری شده در مقایسه با پنبه دانه عمل آوری نشده، نداشته است (0.05<P). آنالیز الکتروفورزی زیر واحدهای پروتئینی در این مطالعه نشان داد که عمل‌آوری تفت دادن در دمای 125 درجه­ ی سلسیوس به مدت 15 و 30 دقیقه تغییر محسوسی در الگوی ناپدیدشدن زیر واحدهای پروتئینی پنبه دانه در زمان های مختلف انکوباسیون ایجاد نکرد. در این مطالعه اگرچه عمل‌آوری تفت دادن به مدت 15 و 30 دقیقه سبب کاهش گوسیپول پنبه  دانه شد ولی در کاهش تجزیه‌پذیری پروتئین پنبه دانه موثر نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Roasting Cotton Seed on its Gossypol Content, Ruminal Degradability and in Vitro Protein Digestibility

نویسندگان [English]

  • M. Taghinejad Roudbaneh 1
  • S.R. Ebrahimi 2
1 Assistant Prof., Department of Animal Nutrition, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Department of Animal Nutrition, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Shahr-e-Qods, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effects of cotton seed roasting (125°C for 15 and 30 minutes) on its gossypol content, chemical composition, in vitro CP digestibility, ruminal dry matter (DM) and crud protein (CP) degradability. Degradation kinetics of DM and CP were determined according to in situ procedure with three ruminally fistulated Taleshi bulls. Roasting cotton seed had no effect on chemical composition of feed samples (P>0.05; roasting at 125°C for 15 and 30 minute decreased free gossypol by 17.5 and 21.3%, respectively (P<0.05). Although, roasting at 125°C for up to 15 and 30 minute decreased the degradation rate of CP (P<0.05) but it had no effect on effective rumen protein degradability of roasted cottonseed compared to untreated cottonseed (P<0.05). Electrophoresis results indicated that roasting at 125°C for 15 and 30 minute did not alter the disappearance pattern of protein subunits in cottonseed. The result showed that, although roasting decreased the free gossypol content of cottonseed but it was not effective at decreasing its effective rumen protein degradability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton seed
  • electrophoresis
  • Gossypol
  • Nylon bag techniques
  • Ruminal degradability and Roasting