اثر کودهای نیتروژنه بر خاصیت ضد میکروبی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه رازی

چکیده

پیاز (Allium ceps L.) از جمله گیاهان دارویی است که در طب قدیم کاربرد فراوانی داشته و خاصیت ضدمیکروبی آن اثبات شده است. هم‌چنین در میان سبزی‌ها دومین رتبه را بعد از گوجه‌فرنگی از نظر ارزش اقتصادی به خود اختصاص داده است. پیاز در رژیم غذایی ایرانی‌ها اهمیت زیادی دارد. نیتروژن یکی از مهم‌ترین عناصر محدود کننده‌ی رشد گیاه است. در این مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن (56، 112، 168 و 224 میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن) در محلول غذایی هوگلند بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و خاصیت ضد‌میکروبی عصاره‌ی متانولی سوخ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، بیشترین میزان اثر بازدارندگی عصاره‌ی متانولی سوخ در غلظت 30/0 میلی‌گرم بر لیتر مشاهده گردید. با توجه به نتایج به‌دست آمده نیتروژن تأثیر مثبتی بر میزان خاصیت ضد‌میکروبی عصاره‌ی سوخ داشت و با افزایش غلظت نیتروژن در محلول غذایی تا غلظت 224 میلی‌گرم بر لیتر خاصیت ضد‌میکروبی عصاره‌ی سوخ افزایش نشان داد. باکتری باسیلوس سابتیلیس بیشترین میزان رشد و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کمترین میزان رشد را داشتند. با افزایش غلظت نیتروژن در محلول غذایی میزان فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، فلاونوئید کل و اسید آسکوربیک افزایش نشان داد. افزایش میزان این ترکیبات با افزایش میزان خاصیت آنتی باکتریایی عصاره‌ی سوخ همراه بود که بیانگر نقش این ترکیبات در خاصیت آنتی باکتریایی پیاز است. در سال‌های اخیر مصرف پیاز به‌دلیل طعم و فوایدی که در سلامتی بشر دارد افزایش یافته است. ویژگی‌های مفید پیاز عمدتا به میزان بالای ترکیبات سولفوره و فلاونوئیدهای آن مرتبط است، چونکه نقش آنتی‌اکسیدان، ضد‌میکروبی و ضد سرطانی این ترکیبات اثبات شده است. نیتروژن بر خاصیت بازدارندگی عصاره‌ی متانولی سوخ تأثیر گذار بود که این می‌تواند به‌دلیل تأثیر نیتروژن بر میزان متابولیسم ترکیبات گوگردی و فلاونوئیدهای موجود در سوخ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen Fertilizers on Antimicrobial Activity and Some Physiological Characteristics of Onion (Allium cepa L.)

نویسنده [English]

  • Masoomeh Amerian
Assistant Professor,Razi University,
چکیده [English]

Onion (Allium cepa L.) is a medicinal plant which had many uses in traditional medicine. It is a valuable crop since ancient times and ranks second after tomato in the list of the worldwide cultivated vegetables. Also, onion has great importance in the diet of Iranian people. Nitrogen is one of the most important limiting factors for plant growth. In this study effect of different nitrogen levels (56, 112, 168 and 224 mg L-1) on antimicrobial activity and some physiological characteristics of bulb extracts is studied. In this study, the highest and lowest amount inhibitory efficacy of methanol extract of onion bulbs was at a concentration of 0.30 mg L-1 against Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis, respectively. According to the results, different levels of nitrogen had a positive effect on the antimicrobial properties onion bulb extract. With increased nitrogen concentration in nutrient solution, antimicrobial activity onion bulb extracts increased. With the increase in nitrogen concentration in nutrient solution content antioxidant activity, total phenol, total flavonoids, and ascorbic acid increased. Increasing the concentration of antioxidant compounds was associated with increased antimicrobial activity onion bulb extract. In recent years, the consumption of onion has increased due to its flavor and health benefits. The beneficial properties of onion are mainly relate to the high content of sulfur compounds and flavonoids, and the role of antioxidants, anti-microbial and anti-cancer these compounds have been proven. Nitrogen had an effect on the inhibitory effect of bulb methanol extract, which could be due to the effect of nitrogen on the metabolism of sulfur compounds and flavonoids in bulb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract
  • Antioxidant Activity, Bulb, Total Phenol, Total Flavonoids