ارزیابی میزان افزایش عملکرد سورگوم علوفه‌ای (.Sorghum bicolor L) در کشت مخلوط با لگوم های علوفه ای و کنترل علف هرز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.30495/jcep.2020.671643

چکیده

این آزمایش به­منظور ارزیابی کشت افزایشی سورگوم با لگوم­های علوفه­ای بر عملکرد علوفه و کنترل علف­هرز به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. نسبت­های مختلف کشت مخلوط سورگوم با لگوم­های علوفه­ای در 9 سطح شامل کشت خالص گیاهان سورگوم، خلر و ماشک، کشت مخلوط افزایشی سورگوم با نسبت­های 33%، 66% و 100% تراکم مطلوب ماشک و خلر و مدیریت مختلف علف­های هرز شامل کنترل کامل، یک­بار وجین و عدم کنترل علف­های هرز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر و خشک سورگوم به­ترتیب در تیمار کشت مخلوط سورگوم با 33 درصد ماشک گل­خوشه­ای و 100 درصد خلر به­دست آمدند. بیشترین شاخص محتوای کلروفیل و سطح برگ سورگوم در تیمار کشت خالص سورگوم و در شرایط کنترل کامل علف­هرز مشاهده شد. بلندترین ارتفاع ساقه سورگوم و گیاه پوششی از تیمار کشت سورگوم با 100% خلر و در شرایط عدم کنترل علف­هرز حاصل شد. از طرف دیگر در تیمار کشت خالص ماشک و خلر در شرایط کنترل کامل علف­های هرز، گیاهان پوششی دارای بالاترین زیست­توده بودند. یافته­های این آزمایش نشان داد که بیشترین تراکم و زیست­توده علف­های هرز در شرایط کشت خالص ماشک و عدم وجین علف­های­هرز حاصل شد. به­عنوان یک نتیجه کلی، اینکه با انتخاب مناسب نسبت­های کشت مخلوط و لگوم­های علوفه­ای می­توان علاوه بر بهبود عملکرد کمّی علوفه سورگوم، علف­های هرز سورگوم را نیز تا حدود زیادی کنترل و مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Forage Yield Increase of Sorghum (Sorghum bicolor L.) and Weed Control by Its Intercropping with Forage Legumes

نویسندگان [English]

  • Saeid Vaezi 1
  • Seyed Alireza Valadabadi 1
  • Majid Pouryousef 2
  • Saeed Seifzadeh 1
  • Hamid Reza Zakerin 1
1 Department of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to study yield increase of forage sorghum by its intercropping with forage legumes and weed control. This study was carried out in a factorial experiment based on a randomized complete block design with 3 replications at the Research Station of University of Zanjan in 2015. In this experiment, a different proportatios of sorghum with forage legumes including pure culture of sorghum plants, lathyrus and hairy vetch, increased percent of sorghum by 33%, 66% and 100% of hairy vetch and lathyrus, and different weed control management, including full weed control during season, single weed control and no weeds control, were examined. The results showed that the highest and lowest fresh and dry yields of sorghum were obtained in intercropping of sorghum with 33% vetch and 100% lathyrus, respectively. The highest chlorophyll content and leaf area belonged to sole cropping of sorghum and full weed control. The highest height of sorghum and cover crops was observed in 100% sorghum+ 100% lathyrus and weed-infested. On the other hand, in the sole culture of vetch and lathyrus and full weed control treat, the cover crops had the highest dry weights. The results of this experiment also showed that the highest dry weights and density of weeds were obtained under sole culture and weed-infested condition. As a result, it can be said that by selecting the appropriate intercropping ratios and forage legumes, we can control weed population to a large extent also improve the quantitative yield of sorghum forage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double cropping
  • Intercropping crop
  • leaf area index
  • Sorghum
  • weed