اثر زمان و مقدار مصرف علف کش ایمازتاپیر بر خصوصیات رویشی و عملکرد باقلا (.Vicia faba L)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم علف‌های‌هرز، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه و زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

10.30495/jcep.2020.671645

چکیده

با هدف بررسی تاثیر زمان کاربرد غلظت­های مختلف علف­کش ایمازتاپیر در کنترل علف­های هرز مزرعه باقلا آزمایشی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش کارآیی کاربردهای پیش‌کاشت، پیش‌رویشی و پس‌رویشی علف­کش ایمازتاپیر در مقادیر (25/0، 5/0، 75/0 و 1 لیتر در هکتار) و کاربرد پیش‌کاشت، همچنین پس‌رویشی ایمازتاپیر به مقدار 1 لیتر در هکتار همراه با کنترل علف‌هرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مهم­ترین علف‌های‌هرز در این آزمایش به ترتیب شامل گلرنگ ‌وحشی (Carthamus oxyacantha)، شیرپنیر (Galium tricornutun)، خردل‌وحشی (Sinapis arvensis)، جغجغک (Vaccaria grandiflora) و گوش‌فیلی (Conringia orientalis) بودند. میانگین تراکم علف‌های هرز برای کرت‌های شاهد بدون کنترل برابر 133 بوته در مترمربع بود. بیشترین درصد کاهش زیست‌توده علف‌های‌هرز نسبت به شاهد بدون کنترل با 95/86 درصد به تیمار کاربرد پس‌رویشی ایمازتاپیر به میزان 75/0 و 1 لیتر در هکتار مربوط بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین میانگین طول ریشه (46/12 سانتی‌متر)، وزن خشک ریشه (95 گرم)، تعداد شاخه فرعی (33/5)، تعداد دانه در غلاف (3/9) و عملکرد دانه (7/3466 کیلوگرم در هکتار) در تیمار وجین دیده شد. بیشترین ارتفاع بوته (33/88 سانتی‌متر) مربوط به تیمار شاهد، بیشترین شاخص سطح‌برگ (59/2) در تیمار پیش‌کاشت علف­کش به میزان 25/0 لیتر در هکتار، بیشترین تعداد غلاف در بوته (10 غلاف)، تعداد غلاف در مترمربع (100 غلاف) و عملکرد بیولوژیک (1/33367 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد پیش‌رویشی علف­کش به میزان 5/0 لیتر در هکتار و بیشترین وزن 100 دانه (6/109 گرم) در تیمار کاربرد پیش‌کاشت همراه با پس‌رویشی ایمازتاپیر به مقدار 1 لیتر در هکتار دیده شد. نتایج آزمایش نشان داد که پس از تیمار وجین‌دستی، مناسب­ترین غلظت علف­کش کاربرد پیش‌رویشی علف‌کش ایمازتاپیر به 5/0لیتر در هکتار بود که با 99 درصد کاهش در تراکم کل علف‌های هرز نسبت به شاهد (بدون کنترل) بهترین تیمار علف‌کشی بود. غلظت­های بالاتر علف­کش نیز به علت گیاه­سوزی و کاهش سطح برگ و فتوسنتز موجب کاهش عملکرد باقلا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Time and Rate of Imazetapyr Herbicide Application on Growth and Yield of Faba bean (Vicia faba L.)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Ahmadi 1
  • Omid Ali Akbarpour 2
1 Associate Professor of Weed Science, Department of Plant Protection, Lorestan University of Khorramabad, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University of Khorramabad, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of time and rates of imazethapyr application on weed control of bean field an experiment was conducted in Agricultural Research Station of Lorestan University based on the randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2015-2016. In this experiment, the effects of pre planting, pre emergence and post emergence applications of imazethapyr with different rates (0.25, 0.5, 0.75 and 1 lit.ha-1) and pre planting imazethapyr mixed with soil (1 lit.ha-1) plus post emergence with weed control in two levels (control and non- control) was studied. The most important weed species in the experimental site were safflower (Carthamus oxyacantha), catchweed bedstraw (Galium tricornutum), wild mustard (Sinapis arvensis), cow cockle (Vaccaria grandiflora), chickweed (Conringia orientalis). Weed density in weedy control condition was estimated to be 133 plants.m-2. The results showed the maximum percentage of weed dry weight loss, as compared to not controlling weed due to imazetapir post-treatment application of 0.75 and 1 L.ha-1, was 86.95%. Also highest average root length (12.46 cm), root dry weight (95 g), number of branches (5.33), number of seeds per pod (9.3) and seed yield were observed in hand weeding. The highest plant height (88.33 cm) belonged to weed control treatment, the highest LAI (2.59) in herbicide usage, in pre planting (0.25 lit.ha-1), the highest average number of pod per plant (10 pod), number of pod per m-2 (100 pod) and biological yield (33367.1 kg.ha-1) resulted from pre emergence herbicide application (0.5 lit.ha-1). The highest of 100 seed weight (109.6 g) for pre planting herbicide application (1 lit.ha-1) plus herbicide post emergence application (1 lit.ha-1) was seen. The results also showed that, after hand weeding, the best concentration of imazethapyr pre emergence application (0.5 lit.ha-1) that it could decrease weed density by 99% as compared to not controlling weed. This treatment (imazethapyr pre emergence application (0.5 lit.ha-1) was the best treatment. Higher concentrations of herbicides also decreased bean yield because of burning, reduction in leaf area and photosynthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Grain yield
  • Herbicides
  • Imazethapyr