دوره و شماره: دوره 9، 4(36) زمستان - شماره پیاپی 36، زمستان 1394، صفحه 503-690 
1. ارزیابی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در هیبریدهای ذرت

صفحه 503-520

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری‌زاد


2. نقش میکوریزا در تحمل به خشکی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

صفحه 521-532

شیوا مقدسان؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


3. کاهش اثر تنش کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L)

صفحه 533-544

ابوالحسن حسینی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه؛ فریبرز شکاری


10. تاثیر علف‌کش‌های ریم سولفورون، ایمازاپیک و ایمازاماکس بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)

صفحه 645-660

ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی؛ محمد بنائیان اول؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ پرنیلسن کودسک