دوره و شماره: دوره 8، 2(30) تابستان - شماره پیاپی 30، تابستان 1393، صفحه 121-242 
1. نیاز حرارتی و پاسخ هیبریدهای ذرت به تاریخ کاشت های مختلف در اصفهان

صفحه 121-136

پروانه وفا؛ مهرشاد براری؛ همایون دارخال؛ رحیم ناصری


2. اثر محلول‌پاشی کلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

صفحه 137-148

محسن درگاهی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


6. تاثیر محلول پاشی متانول بر برخی از صفات مرتبط با عملکرد دانه آفتـابگردان (Helianthus annuus) تحت تنش کمبود آب

صفحه 193-202

ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ الناز فرج زاده معماری؛ مژگان هریسچی


9. ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‌زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)

صفحه 229-242

سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خوشنود یزدی