دوره و شماره: دوره 8، 1(29) بهار - شماره پیاپی 29، بهار 1393، صفحه 1-120 
2. رقابت لاین های تریتیکاله در تراکم های مختلف یولاف وحشی

صفحه 17-28

مجید نجاری صادقی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی؛ سحر باصرکوچه باغ


5. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لاین ها و ارقام گندم نان

صفحه 57-70

پریسا مرادیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد رضایی مراداعلی