دوره و شماره: دوره 7، 4(28) زمستان - شماره پیاپی 28، زمستان 1392، صفحه 373-498 
1. اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده سیاه دانه (Nigella sativa)

صفحه 373-392

آزاده واثقی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ سعید دوازده امامی


2. ارزیابی تحمل به تنش شوری و خشکی لاین های گندم دوروم تحت شرایط گلخانه‎ای

صفحه 393-410

آزاده غربی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‎نژاد؛ سمن چلبی یانی


3. تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

صفحه 411-420

مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور


4. تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis)

صفحه 421-430

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی‌اربط


5. تأثیر دوره تداخل علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد پیاز

صفحه 431-442

عمر رسول زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ حبیب دواتی کاظم نیا