دوره و شماره: دوره 7، 2(26) تابستان - شماره پیاپی 26، تابستان 1392، صفحه 115-240 
2. کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه در ارقام گندم دوروم

صفحه 129-146

صادق آزادی؛ سیدعطااله سیادت؛ رحیم ناصری؛ عباس سلیمانی فرد؛ امیر میرزایی


5. تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

صفحه 181-196

قدرت فلاحی؛ علی حاتمی؛ رحیم ناصری


6. تجزیه رشد ذرت سینگل‌کراس 604 با کاربرد کودهای مختلف

صفحه 199-214

محمد یزدانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار


8. ارزیابی عملکرد و صفات زراعی جو و شبدر برسیم در کشت های خالص و مخلوط

صفحه 229-240

سلیمان محمدی؛ نبی خلیلی اقدم؛ احمد خوش نژاد؛ محمد پوریوسف؛ نادر جلیل نژاد