دوره و شماره: دوره 6، 3(23) پاییز - شماره پیاپی 23، پاییز 1391، صفحه 235-352 
1. اثرکود اوره، یاشیل و نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی

صفحه 235-248

المیرا آقاعلیپور؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ علیرضا عیوضی


3. اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم

صفحه 265-278

احمد مهربان؛ سید محسن موسوی نیک؛ ابوالفضل توسلی


5. ارزیابی ﮊنوتیپ های گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و اجزای آن در منطقه مراغه

صفحه 289-302

الهام مقتدر؛ مظفر روستایی؛ علی فرامرزی؛ جعفر جعفرزاده؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


7. ارزیابی ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی

صفحه 323-338

نعیم جمشیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فاطمه تخت چین؛ پریسا ناظری؛ مهدی غفاری