دوره و شماره: دوره 5، 4(20) زمستان - شماره پیاپی 20، بهار 1391، صفحه 1-110 
1. واکنش برخی از ژنوتیپ های سورگوم دانه ای به تنش کمبود آب

صفحه 1-14

سعید اهری زاد؛ صبا شهبازی؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ عزیز فومن اجیرلو؛ مجید نوروزی


2. اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در منطقه مغان

صفحه 15-28

معصومه رستم زاده کلیبر؛ منوچهر فربودی؛ امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی؛ نسرین رزمی


3. بررسی کشت مخلوط نواری ذرت- لوبیا چیتی و ذرت- سویا

صفحه 27-42

فرهاد فرح وش؛ علی رحمتی؛ فرهاد جعفری؛ حبیب امیرحلاجی


5. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های جدید گندم نان به آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی

صفحه 53-66

معصومه خیری؛ مظفر روستایی؛ اسماعیل زادحسن؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


8. اثر تنش اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور دو گیاه دارویی

صفحه 97-110

حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی