دوره و شماره: دوره 5، 3(19) پاییز - شماره پیاپی 19، زمستان 1390، صفحه 1-104 
4. مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های فیزیولوژیک رشد در ارقام برنج با فواصل مختلف کاشت در غرب مازندران

صفحه 37-52

صالح محمدی؛ داود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید بخشی پور؛ محمدرضا اردکانی


5. اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

صفحه 53-64

سلیمان محمدی؛ لیمو هوشمند؛ حمدالله کاظمی اربط؛ ورهرام رشیدی؛ سونیا عارفی


6. اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

صفحه 65-78

عباس ملکی؛ علی حیدری مقدم؛ سید عطاءاله سیادت؛ احمد طهماسبی؛ امین فتحی


8. اثردور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم در منطقه میانه

صفحه 93-104

پریا ناصری؛ علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ شهرام شاهرخی