دوره و شماره: دوره 4، 3(15) پاییز - شماره پیاپی 15، پاییز 1389، صفحه 1-138 
3. ارزیابی همبستگی تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو لخت با عملکرد دانه

صفحه 29-40

محمدرضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ مرتضی عسگر؛ شهرام عزیزی چاخرچمن


4. بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه ی ذرت

صفحه 41-54

احمد قنبری؛ احمد احمدیان؛ بهروز میر؛ الیاس رزمجو