دوره و شماره: دوره 10، 4(40) زمستان - شماره پیاپی 40، زمستان 1395، صفحه 791-1070 
4. بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیکی گندم متاثر از تراکم و کاربرد علف کش ها

صفحه 839-856

احسان اله زیدعلی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ علی اصغر چیت بند


6. پاسخ برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گاوزبان (Borago officinalis L) به محلول پاشی نانو ذرات تیتانیوم

صفحه 875-890

روفیا حیدری رمی؛ پیام معاونی؛ حسین حسین پور درویشی؛ مهدی عارف راد


11. ارزیابی عملکرد رزماری (Rosmarinus officinalis L) با سطوح کود دامی تحت شرایط تنش شوری

صفحه 959-974

عیسی پیری؛ عباس هراتی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


13. تعیین زمان مناسب نشاکاری برنج (Oryza sativa L) رقم طارم محلی در کشت دوم در مازندران

صفحه 991-1006

مجید اسماعیل زاده؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ نوراله خیری


14. ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در خراسان شمالی

صفحه 1007-1024

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


15. ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت (Zea mays L) در واکنش به تراکم کاشت

صفحه 1025-1038

حمداله اسکندری؛ عبداله جوانمرد؛ فریبرز شکاری


16. سودمندی کشت مخلوط کنجد-لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای مختلف کودی

صفحه 1039-1054

جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی