دوره و شماره: دوره 13، 1(49) بهار - شماره پیاپی 49، بهار 1398، صفحه 1-170 
1. ارزیابی روابط عملکرد دانه و برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 1-24

سامان معتضدی؛ سعید سیف زاده؛ رضا حق پرست؛ حمیدرضا ذاکرین؛ حمید جباری؛ جهانفر دانشیان


3. اثر انواع پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L)

صفحه 39-56

عادل پدرام؛ مهدی تاج بخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی


6. مقایسه عملکرد ماش (Vigna radiate L.) در شرایط تغذیه شیمیایی، زیستی و تلفیقی در نظام های خاک ورزی

صفحه 87-102

فاخر کردونی؛ صادق بهامین؛ بهروز خلیل طهماسبی؛ سیدحسین قویم ساداتی؛ سید اسماعیل وحدانی


8. پاسخ عملکردها و صفات زراعی پنج رقم ارزن دانه‌ای به تاریخ کاشت

صفحه 121-138

مهناز غفاری؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی؛ حامد جوادی


9. اثرتداخل تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

صفحه 139-152

قربان دیده باز مغانلو؛ مهدی جودی؛ احمد توبه؛ پرویز شریفی زیوه؛ محمدرضا شیری