دوره و شماره: دوره 13، 3(51)پاییز - شماره پیاپی 51، پاییز 1398، صفحه 359-498 
6. تأثیر کاربرد گوگرد و ورمی‌کمپوست بر برخی صفات زراعی و عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم هابیت

صفحه 447-460

سمیه شهروسوند؛ حمیدرضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد فیضیان