دوره و شماره: دوره 14، 2 (54) تابستان - شماره پیاپی 54، تابستان 1399، صفحه 157-310 
1. مطالعه فراتحلیلی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در ایران

صفحه 157-172

10.30495/jcep.2020.676136

آزاده رزجی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ مریم معرفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدنبی ایلکایی


6. اثر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه‌ای

صفحه 257-274

10.30495/jcep.2020.676142

نوشین محمدزمانی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی‌نژاد؛ علیرضا شکوه‌فر


7. غربالگری و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل خشکی در توده‌های بومی گندم نان

صفحه 275-292

10.30495/jcep.2020.676143

فاطمه نادری؛ فاطمه باوندپوری؛ عزت‌اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر