دوره و شماره: دوره 14، 3 (55) پاییز - شماره پیاپی 55، پاییز 1399، صفحه 311-464 
1. تعیین شاخص های تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های منتخب برنج تحت تنش خشکی در مرحله گلدهی

صفحه 311-324

10.30495/jcep.2020.679064

زینب هروی زاده؛ مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ امیرعباس موسوی؛ مجتبی نشائی مقدم


4. اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات کمّی و کیفی ارقام کلزا (Brassica napus L)

صفحه 361-380

10.30495/jcep.2020.679068

زینب امان الهی بهاروند؛ مرتضی سیاوشی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ مسعود رفیعی


6. واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم نسبت به تاریخ کاشت و تراکم های بذر در شرایط دیم کرمانشاه

صفحه 401-422

10.30495/jcep.2020.679070

سعید قزوینه؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


8. اثر فاصله ردیف کاشت و مصرف علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 447-464

10.30495/jcep.2020.679072

مرتضی نورعلی زاده اطاقسرا؛ علی نخ‌زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ مهدی ملاشاهی؛ ولی‌الله رامئه