دوره و شماره: دوره 14، 4 (56) زمستان - شماره پیاپی 56، زمستان 1399، صفحه 465-604 
3. اثر محلول‌پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک کرچک (Ricinus communis L.) در سطوح مختلف کم‌آبیاری

صفحه 499-518

10.30495/jcep.2021.679977

فردانه اوسطی؛ تورج میرمحمودی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سامان یزدان ستا؛ حسن منیری فر


4. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تاخیری و مرسوم

صفحه 519-534

10.30495/jcep.2021.679978

سیدمحمدرضا طباطبایی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش