دوره و شماره: دوره 15، 1 (57) بهار - شماره پیاپی 57، فروردین 1400، صفحه 1-152 
2. پاسخ سه ژنوتیپ گندم (.Triticum aestivum L) به کود زیستی فلاویت و گوگرد در استان مازندران

صفحه 21-38

10.30495/jcep.2021.681004

علی جباری؛ ناصر لطیفی؛ مجتبی محمودی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی


3. اثر نانوکودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (.Oryza sativa L)

صفحه 37-56

10.30495/jcep.2021.681005

سیدتقی ساداتی ولوجائی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ هرمز فلاح؛ داوود براری تاری


5. شاخص‌های تحمل تنش خشکی در ارقام جدید کلزا (.Brassica napus L) در شرایط کاشت تأخیری

صفحه 73-90

10.30495/jcep.2021.681007

علی‌اکبر شفیقی؛ محمدرضا اردکانی؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ مجتبی علوی فاضل؛ فرناز رفیعی


8. اثر رژیم‌های قطع آبیاری بر ارقام سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) در شرایط اقلیمی اردبیل

صفحه 131-152

10.30495/jcep.2021.681010

آتوسا شفارودی؛ مهناز شریفی؛ عبدالقیوم قلی‌پوری؛ برومند صلاحی؛ محمدباقر عالی‌زاده