دوره و شماره: دوره 15، 2 (58) تابستان - شماره پیاپی 58، تیر 1400، صفحه 153-298 
6. ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به تاریخ‌های کاشت تاخیری

صفحه 251-264

10.30495/jcep.2021.683385

اسداله زارعی سیاه بیدی؛ عباس رضایی زاد؛ اشکان عسگری؛ امیرحسین شیرانی راد


7. اثر سـرزنی بر عملکرد و خصـوصیات کیفی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L) پاییزه در منطقه گرگان

صفحه 265-280

10.30495/jcep.2021.683386

نورالله تازیکه؛ عباس بیابانی؛ علیرضا صابری؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه نعیمی


8. بررسی قابلیت برخی از گیاهان پوششی در مهار علف های هرز

صفحه 281-298

10.30495/jcep.2021.683387

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ فاطمه احمدنیا؛ مجید رستمی ینگجه