دوره و شماره: دوره 11، 2(42) تابستان - شماره پیاپی 42، تابستان 1396، صفحه 229-468 
1. پروفیل پروتئینی گندم تحت تنش خشکی و نانوکلات پتاسیم

صفحه 229-252

سدابه جهانبخش؛ نفیسه اصغری؛ علی عبادی؛ نصیبه توکلی


3. مطالعه برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک شاهی (Lepidium sativum L.) در سطوح آبیاری و آسکوربیک اسید

صفحه 269-282

زهره اکبری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ لاله ضیاابراهیمی؛ محمدرضا نارویی‌راد


7. عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و کمپوست

صفحه 331-344

رضا رضایی غیاثی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


9. ارزیابی ویژگی‌های کمّی و کیفی کشت مخلوط ذرت و خلرتحت تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی

صفحه 363-382

محمد شاهباقی؛ علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده


12. کارایی آنالیزهای آماری GGE بای‌پلات و AMMI در بررسی پایداری و سازگاری عملکرد لاین‌های گندم دوروم در مناطق مختلف

صفحه 413-436

بهزاد صادق‌زاده؛ رضا محمدی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا عابدی‌اصل؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ مهناز محمدفام؛ نوذر بهرامی؛ حسن اسماعیل زاد؛ محمدشریف خالدیان؛ مقصود حسن‌پورحسنی