دوره و شماره: دوره 12، 3(47) پاییز - شماره پیاپی 47، پاییز 1397 
3. اثر تنش خشکی و خاکپوش کاه و کلش گندم بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک کنجد

صفحه 393-410

جهانبخش بهزادنژاد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ احمد آیین؛ علی مختصی بیدگلی


7. اثر همزیستی میکوریزایی همراه با ورمی کمپوست و چای کمپوست بر عملکرد نعناع آبی (Mentha aquatic L.)

صفحه 461-476

مصطفی کوزه گر کالجی؛ محمد رضا اردکانی؛ ناصر خدابنده؛ مجتبی علوی فاضل


8. امکان استفاده ازدستگاه کلروفیل متر برای تشخیص کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد توتون در مزرعه

صفحه 477-496

محمدتقی شامل رستمی؛ عباس بیابانی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ حسین صبوری صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری