دوره و شماره: دوره 12، 4(48) زمستان - شماره پیاپی 48، زمستان 1397، صفحه 525-702 
1. نقش کاربرد براسینواسترویید بر تحمل به تنش کم آبی سرخارگل (.Echinacea purpurea L)

صفحه 525-548

مطلب حسین پور؛ علی عبادی؛ اسماعیل نبی زاده؛ حسن حبیبی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


8. ارزیابی کشت مخلوط درهم جو بهاره (.Hordeum vulgare L) و ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa Roth)

صفحه 651-670

بیژن کهراریان؛ فرهاد فرح‌وش؛ سلیمان محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی


10. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بامیه (.Abelmuschus esculentus L)

صفحه 687-702

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ مرضیه کوچک شوشتری