اهداف و چشم انداز

 نشریه  "اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی"  کلیه مقالاتی را که به مطالعه جنبه های مختلف اکوفیزیولوژیک تولید گیاهان زراعی پرداخته باشند، مورد ارزیابی قرار می دهد. رعایت اصول نگارش بر اساس ضوابط  و فرمت نشریه، همراه با ارایه نتایج تجزیه واریانس و انجام مقایسه میانگین داده ها بر اساس آزمون های معتبر، استفاده از منابع جدید در تهیه مقاله و داشتن نوآوری، از شروط اولیه بررسی مقالات در این نشریه می باشد.