اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین کاظمی

مقاومت گیاهان به حشرات استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

mhkazemiiaut.ac.ir

سردبیر

مهرداد یارنیا

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

yarniaiaut.ac.ir
0000-0003-1741-347X

h-index: 9  

مدیر داخلی

فرهاد فرح وش

فیزیولوژی گیاهی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

farahvashiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

همت اله پیردشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

pirdashtyahoo.com

مهدی تاج بخش

زراعت- بذر استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

tajbakhshyahoo.com

جهانفر دانشیان

اکولوژی کشاورزی استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور

j_daneshianyahoo.com

عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

adeldabbyahoo.com

فرخ رحیمزاده خویی

زراعت استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

f_r_khoeihotmail.com

محمدرضا شکیبا

استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

shakibamr438yahoo.com

احمد قنبری

اکولوژی کشاورزی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

ghanbariuoz.ac.ir

حمداله کاظمی اربط

زراعت و اصلاح نباتات استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

kazemi_arbatyahoo.com

محمود تورچی

استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

mtoorchiyahoo.com

بهرام میرشکاری

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

mirshekariiaut.ac.ir

مهرداد یارنیا

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

m.yarniayahoo.com
0000-0003-1741-347X

h-index: 9  

کارشناس نشریه

رحیم حامد رحیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

rahimi2002yahoo.com