پرسش‌های متداول

‎-1مدت زمان اخذ نامه پذیرش از زمان ارسال مقاله چقدر می‌باشد؟
‎6 - 4 ‎ماه
‎-2 ‎مدت زمان چاپ مقاله از زمان دریافت نامه پذیرش چقدر می‌باشد؟
‎12 - 6 ‎ماه
‎-3 ‎وضعیت مقاله از چه طریقی قابل ردیابی است؟
با مراجعه به سامانه مجله و مشاهده بخش "وضعیت" قابل مشاهده است‎.‎