اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (JCEP) - واژه نامه اختصاصی