نویسنده = جعفر مسعود سینکی
تعداد مقالات: 2
1. نقش کودهای نانوآهن و سلوپتاس بر تجمع عناصر و کیفیت دو رقم پیاز (Allium cepa)

دوره 9، 3(35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 491-502

علی جغتایی؛ حسین افشاری؛ جعفر مسعود سینکی


2. اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 327-340

ابراهیم باقری؛ جعفر مسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عابدینی اسفهلانی