نویسنده = محمدتقی آل ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قابلیت برخی از گیاهان پوششی در مهار علف های هرز

دوره 15، 2 (58) تابستان، تابستان 1400، صفحه 281-298

10.30495/jcep.2021.683387

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ فاطمه احمدنیا؛ مجید رستمی ینگجه


2. تاثیر گیاهان پوششی و کود نیتروژن بر تولید ذرت علوفه ای و بیوماس علف های هرز

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 285-300

رسول فخاری؛ احمد توبه؛ حسن خانزاده؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ محمدتقی آل ابراهیم